Welkom

Niet-zichtbare functiebeperkingen binnen IPSOC

Wie zijn wij?

Wij zijn studenten uit 1BaTPca, binnen het departement IPSOC van KATHO.
Voor het vak Sociaal-Agogische vaardigheden werken wij aan een project omtrent de omgang tussen studenten met een niet zichtbare functiebeperking en studenten zonder functiebeperking binnen IPSOC.

Visie

Mensen worden niet gehandicapt geboren, maar zij ervaren hun beperkingen als handicap door de drempels (fysieke en denkbeelden over) die de maatschappij opwerpt.

Doel

Een school te creëren waarin studenten met een al dan niet zichtbare beperking als volwaardig student te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk en sociaal studentenleven, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Missie

De missie van ons project is onszelf op termijn misbaar te kunnen maken.
Op het moment dat binnen het departement IPSOC op alle levensterreinen van meet af aan rekening wordt gehouden met de belangen van studenten met een functiebeperking, mensen in staat zijn zich te verplaatsen in de positie van de student met een beperking en de maatschappij geen drempels meer opwerpt, hoeft niemand zich meer "gehandicapt" te voelen en kan iedereen met een functiebeperking deelnemen aan het studentenleven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License