2 Uitwerking, dyslexie, een brochure voor ouders en leerkrachten

VAN DOORSLAER, E., Dyslexie, Katholieke Hogeschool Mechelen.

1. Context van het het artikel

Mijn artikel heb ik gevonden op de site van letop!, eerste hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren (www.letop.be). Op die site staan er artikels die te maken hebben met leerstoornissen. Het komt uit ‘Dyslexie, een brochure voor ouders en leerkrachten’, geschreven door Els van Doorslaer.

2. De auteur

Els van Doorslaer verzorgt de maandelijkse nieuwsbrief van letop!. In het artikel zelf staat dat ze Leraar basisonderwijs is en een gediplomeerde voortgezette lerarenopleiding voor zorgverbreding en remediërend leren. Tevens wordt er ook vermeld dat ze een medewerker is van Die-’s-lekti-kus.

Els van Doorslaer heeft ook samen met Anny Cooreman voor het boek ‘Jongeren met leer-of gedragsproblemen: naar een school met zorg’ het hoofdstuk ‘Differentiële klastechnieken in het kader van leerzorg geschreven.

3. Structuur

a) Tussentitels

1. Inleiding
2. Wat is dyslectie
3. (Mogelijke) kenmerken van dyslectie
4. Oorzaken van dyslectie
5 Signaleren van Dyslectie – een diagnose
6. Bibliografie

b) Logische structuur

Ik vind dat het artikel een duidelijke en logische structuur kent. maar de tekst is niet uitgevuld. Men gebruikt wel veel kleur in het artikel, de tussentitels zijn rood en belangrijke woorden worden in het kleur oranje gezet. De auteur laat geregeld tussenregels in zijn tekst en tussen 2 hoofdstukken laat zij 2 tussenregels.

c) Voetnoten

De voetnoten worden achteraan opgenomen bij puntje 6. Bibliografie, daar vind je alle bronnen waarop Els Van Doorslaer zich op gebaseerd heeft. Ik vind het nuttig dat de bronnen niet wirwar in de tekst opgenomen zijn als voetnoten maar als een apart puntje. Verder zijn er geen voetnoten in het artikel waar men bv. moeilijke woorden uitlegt.

De op gebaseerde bronnen zijn:

• ALS LEREN PIJN DOET… (opvoeden van kinderen met een leerstoornis)
Walter Hellinckx en Pol Ghesquière - ACCO 1999

• BETER LEREN LEZEN IN EEN BETEKENISVOLLE CONTEXT – ELLO
vernieuwd – Hanneke Wentink - p 27-31 in JSW jaargang 84 nummer 4

• BROCHURE DYSLEXIE – Project leerhulp vrije PMS-centra Limburg

• DE LEESSLEUTEL – aanvankelijk lezen en taal – orthotheek – Luk Koning
e.a. – Malmberg Den Bosch

• DYSLEXIE – Een complex taalprobleem - Tom Braams - BOOM 1996

• DYSLECTISCHE KINDEREN – Een praktische handleiding voor ouders
Robin Temple - Elmar BV. Rijswijck 1999

• DYSLEXIE, HELPT HET ETIKET, EN WAT MET EEN ATTEST? Hilde
Van Den Brande ( in Caleidoscoop sept-okt 1998 )

• DYSLEXIE – ATTEST IN DE BASISSCHOOL : ZINVOL? Ghisleen
Rauws ( in deelnemersmap ‘Hoe ver gaat mijn zorg’ Impulsdag over
nieuwe accenten in de zorgverbreding – VOZO 1 april 2000)

• EFFECTIEF LEREN LEZEN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA - R.
Grysolle p 209-222 in ERNSTIGE LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN OP SCHOOL – Bijdragen uit onderzoek en praktijk – Pol Ghesquière en Wied Ruijssenaars (red.) – ACCO 1999

• KLASSE – maandblad voor onderwijs in Vlaanderen nr. 104

• LEERLINGVOLGSYSTEEM LEZEN : ANALYSE EN HANDELEN –
Basisboek - E.Billiaert en R. Grysolle - Garant 1998

• LEESPROBLEMEN - BESCHRIJVING EN AANPAK - A. Van Der Leij
ORTHO Lemniscaat Rotterdam 1998

• OMGAAN MET DYSLEXIE – SOCIALE EN EMOTIONELE ASPECTEN
J.H. Loonstra & F. Schalkwijk (red.) – Garant 1999

• WIJ ZIJN NIET DOM – Praktische tips van en voor leerlingen met leerstoornissen
Mariet-Bellerman (red.) – Garant 1997

4. Lijsten van

a) Interessante Bronnen

BELLERMAN, M., Wij zijn niet dom, praktische tips van en voor leerlingen met leerstoornissen, Garant, 1997.
BRAAMS, T., Dyslexie, een complex taalprobleem, Boom, 1996.
LOONSTRA & SCHALKWIJK, J.H & F., Omgaan met dyslexie, sociale en emotionele aspecten, Garant, 1999.
VAN DEN BRANDE, H., Dyslexie, helpt het etiket, en wat met een attest, Caleidoscoop, sept-okt 1998.
VAN DER LEIJ, A., Leesproblemen, beschrijving en aanpak, Ortho lemniscaat, Rotterdam, 1998.

b) Organisaties Betrokken bij het thema

CLB
Commissie Dyslexie van de Gezondsraad
PMS-centra Limburg
de Universiteit van Amsterdam, Katholieke Universiteit Nijmegen, en Rijksuniversiteit Groningen.

c) Specialisten

Dumont
prof. dr. A. van der Leij.
Tom Braams

d) Definities en moeilijke woorden

dyslexie
- stoornis waarbij men moeite heeft met lezen, schrijven en spellen, woordblindheid

omgangskennis
- proberen de levende realiteitvan dyslexie invoelend te benaderen, oog hebben voor de sociaal-emotionele kant, begrip hebben voor het kind met dyslexie.

dyslecticus
- emand met dyslexie

dysorthografie
- problemen hebben met spellen

recoderingsmechanisme
- letters/woorden ‘vertalen’ in klanken, of vice versa

DEFINITIE :
Volgens de commissie spreekt men van dyslexie wanneer de automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam
ontwikkelt.”

discrepantiecriterium
- onverwacht slecht lezen gezien zijn intelligentienivea

DEFINITIE :
”Dyslexie is een specifiek probleem met de fonologische verwerking van taal door de
hersenen, dat doorgaans leidt tot lees- en spellingproblemen en vaak ook tot meer of
minder duidelijke problemen bij andere taken waarbij taal een rol speelt. Dyslexie is
hier een pathologie in de taalcentra van de hersenen: er kunnen problemen zijn bij
woordvinding, met het verstaan van taal in een zeer lawaaierige omgeving en met
taken waarbij het korte-termijngeheugen, dat zeer talig is, een grote rol speelt.”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License