2 Verwerking

1.referentie

COX A. Vandaag kampioen in wiskunde, maar waarom pas morgen in gelijke kansen?,2004-2009

2.context

Het artikel dat ik vond op het internet (www.letop.be) is een reflectie over de vraag waarom het zo moeilijk blijft voor mensen met leerproblemen om goed te functioneren in het Vlaamse onderwijssysteem.
Het is gebaseerd op de beleidsnota van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke.

3.de auteur

• Antoon Cox
• leerkracht in wiskunde en representatietheories aan de universiteit (Centre for Mathematical Science) in Londen

4. de structuur

In dit artikel zijn er geen tussentitels. Desondanks is er wel een logische structuur.
Elk nieuw punt dat wordt aangekaart wordt aangeduid door een getal voor de alinea.
De tekst bevat geen voetnoten.
Achteraan de tekst worden de bronnen vermeld.

5.interessante bronnen die ik nog wil doornemen

Nicaise, I. (2004) “Gelijkekansenbeleid in het Vlaamse Onderwijs in Perspectief” (een andere versie van
dit artikel verscheen in Vernieuwing 63 (4/5) (april/mei 2004))

6.organisaties betrokken bij het thema

-CLB

7.definities en moeilijke woorden

Enabelen mogelijk te maken
Disabelen onmogelijk maken
Goegemeente het gewone, niet kritische publiek

8.synthese

Er wordt besproken wat leerproblemen nu juist zijn (ADHD,NLD,dyslexie,dyscalculie ,dyspraxie ,..)omdat ze moeilijk te definieren zijn.
Het negatieve effect van labelen van “zorgleerlingen” op het zelfbeeld wordt besproken.
Ook wordt beschreven hoe men zich niet mag beperken tot de probleemstelling van het labelen maar zich juist moet toeleggen op het vinden van een oplossing.

Vele personen met een leerproblemen maken het middelbaar onderwijs niet af.
De kloof tussen de zwakke leerlingen en degenen die het beter doen in Vlaanderen is enorm groot.
Het onderwijssysteem is maar zo democratisch als de meerderheid van de heersende politieke klasse het zelf wil. Slechts een klein deel van mensen met een leerprobleem zijn hooggeschoold. Beleidsmakers (zowel in de politiek als in andere instellingen) zijn wel vaak hooggeschoold.

Vlaams Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en zijn voorgangster Marleen Vanderpoorten hebben grote inspanningen geleverd om het onderwijs te sensibiliseren voor meer en betere ‘leerzorg’ maar ook zij stootten op de goegemeente die blijft focussen op het labelen in plaats van op het
constructievere maar ook moeilijkere enabelen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License