Bultynck Nele

De Branding

algemene informatie

De branding: dienstverleningscentrum voor personen met een handicap

Postadres
Postbus 30
8520 Kuurne

Centrale administratie
Ringlaan 30 - 8501 Heule
Tel 056/ 36 40 30

de branding waak vzw
Maatschappelijke zetel
Heirweg 125 - 8520 Kuurne

dienstverlening

De afdeling - Tehuis werkenden
De afdeling - Tehuis
De afdeling - Beschermd wonen
De afdeling - Dagcentrum
De afdeling - Geïntegreerd wonen

doelstelling en opdracht

Woonbegeleiding:
Het tehuis voor werkenden, het tehuis en het beschermd wonen bieden woonopvang en ondersteuning aan volwassen mannen en vrouwen met een handicap (verder genoemd als gebruikers). We zoeken of streven zoveel mogelijk naar woonhuizen geïntegreerd in de gewone maatschappij. Er is een grote differentiatie in woonvormen die ingevuld wordt vanuit de zorgvraag van de gebruiker.
Vrijetijdsbesteding, sport en een aangepaste seniorenwerking zijn daar heel belangrijke elementen in, naast het creëren van een zo huiselijk mogelijke leefomgeving waar medewerkers eigen aan het woonhuis instaan voor alle taken van elke dag: kook, was, strijk, onderhoud naast het dagelijks ‘samen’-leven.

Dagbesteding:
Voor alle gebruikers van 'de branding' wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden op maat van elke gebruiker, al dan niet binnen ‘de branding’ zelf. Deze dagbesteding varieert naargelang de mogelijkheden van de gebruikers: meewerken in een bedrijf, het uitvoeren van een externe job, aangepaste dagbesteding in een variatiebedrijf of ervaringsgerichte dagbesteding voor specifieke doelgroepen. Daarnaast is vorming voor alle groepen een belangrijk aandachtspunt.

Uitgangspunten voor het handelen binnen het dienstverleningscentrum.

Alle handelen is gebaseerd op het ‘burgerschapsmodel’. Mensen met handicap worden gezien als burgers met rechten en plichten, die verantwoordelijkheden kunnen dragen, een eigen mening hebben, zelf beslissingen kunnen nemen, … maar hier soms wat ondersteuning bij nodig hebben.

We willen de gebruikers (personen met handicap) benaderen vanuit hun sterktes en gaan uit van het credo ‘gewoon wat kan, aangepast wat moet’.

'de branding' wil in de eerste plaats bemiddelen zodat mensen met een handicap terecht kunnen in de maatschappij voor sport, vorming, reizen, … Hiertoe werken we met bureau's (arbeidsbureau, sportbureau, vormingsbureau, woonbureau, seniorenbureau, vrije tijdsbureau en vormingsbureau) waar gebruikers terecht kunnen met vragen.

Voor vragen waarvoor gebruikers uit de boot vallen, creëren we een eigen dienstverleningsaanbod.

De vragen van de gebruikers capteren we via hun ‘persoonlijk assistent’ (PA) die ze zelf mogen kiezen. Het dient te klikken tussen deze persoonlijk assistent en de gebruiker. De PA treedt op als vertrouwenspersoon en belangenbehartiger en sterkt de gebruiker in zijn mondigheid. Hij is samen met de gebruiker dan ook de spil in het afleveren van de vragen bij het juiste bureau, in het contact houden met het sociaal netwerk en het bewaken van de kwaliteit in het leven en werken van de gebruikers.

'de branding' wil op deze manier een individuele dienstverlening en ondersteuning bieden op maat van elke gebruiker.

In het geheel van 'de branding' hebben gebruikers, net zoals het sociaal netwerk, inspraak in individueel ‘gebruiker-overstijgende’ onderwerpen, via passende overlegorganen, zoals gebruikersraden, familieraden, werkgroepen …

1. herstellingskritiek

Volgens mij is de informatie die op de site staat wel correct, er zijn ook geen directe aanwijzingen dat de informatie gemanipuleerd werd.
Het is wel duidelijk dat de info erg objectief is weergegeven.

2. oorsprongskritiek

De informatie is betrouwbaar en controleerbaar,er bevinden zich links op de site die verwijzen naar andere organisaties. Ook is het een erkende organisatie en ik denk niet dat zij zomaar foute informatie zouden geven. Wel vind je geen precieze auteur van de site, maar volgens mij zorgt de centrale administratie voor de site. Zo is er ook wel een soort controle over de site.
Ook bevindt er zich een aspectje actueel en een activiteitenkalender waarin ze verwijzen naar toekomstige activiteiten en dit toont wel aan dat de site actueel en recent is.
Echt verwijzingen naar bronnen vind ik niet, maar ik denk dat dit komt omdat ze eerder aantonen wat hun organistatie zelf doet: bv. hun dagindeling, hun doelstellingen, activiteiten, hun dienstverlening,…

Ik denk dat je hieruit wel kan afleiden dat de site betrouwbaar is en dat ze je een goed idee geeft van wat hun organisatie precies inhoud.

3. interpretatiekritiek

De informatie is heel redelijk en objectief voorgesteld. De auteur neemt zelf geen mening of standpunt in.
Er wordt gewoon vermeld hoe de organisatie te werk gaat, hoe hun structuur in elkaar zit, hun dagindeling, welke activiteiten ze doen,…
Alles wordt ook heel duidelijk weergeven zodat je zeker zal vinden wat je over deze organisatie zoch.

4. bevoegdheidskritiek

Op de site vind ik niet meteen een auteur, maar er worden wel personen vermeld waarbij je eventueel terecht kunt voor vragen en zo.
Ik veronderstel wel dat de maker van de site een deskundige is, want om een site te maken over dit onderwerp heb je er toch wel wat kennis nodig over dit onderwerp, het kan ook zijn dat iemand de opdracht heeft gekregen van een deskundige om deze site te maken.

5. rechtzinnigheidskritiek

Er zijn zeker geen aanwijzingen dat de auteur dingen achterhoud. Ik zou dan ook niet weten waarom ze sit zouden doen, ze willen informatie geven over hun instelling ik denk dan wel niet dat ze informatie zullen achterhouden.

footnotes
1. 361 woorden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License