Canik Goya Org

Contactegegevens
Algemeen
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Vraag over een website

Voor vragen over e
en specifieke website contacteert u best de beheerder(s) van die site.

Bijvoorbeeld over de sites:
- Edulex: via de rubriek Contact cel Edulex
- Onderwijsaanbod: Vragen of opmerkingen - Onderwijsaanbod
- School- en studietoelagen: Studietoelagen - Contact

Algemene coördinatie Onderwijs.Vlaanderen.be:
eb.nerednaalv.dno|spoots.cul#eb.nerednaalv.dno|spoots.cul - hoofdredacteur
eb.nerednaalv.dno|snewuab.nahpets#eb.nerednaalv.dno|snewuab.nahpets - webmaster

Administratieve vraag
Schoolbeheerteams, werkstations, dossierbehandelaars, verificatie via site Wegwijs in de onderwijsadministratie:

- basisonderwijs
- secundair onderwijs
- hoger onderwijs
- volwassenenonderwijs
- deeltijds kunstonderwijs

Taken CLB inschrijvingsrecht

De CLB's hebben
in het verleden steeds een belangrijke rol gespeeld
inzake leerplicht en leerrecht. In het decreet gelijke onderwijskansen
wordt daar nu ook het inrijvin
gsrecht aan toegevoegd. Voor de CLB's is in dit nieuwe beleid dan ook een
belangrijke begeleidende, bemiddelende, maar ook een
beleidsvoorbereidende functie weggelegd.
Wat deze krachtlijnen specifiek voor lerenden inhouden,
kunt u lezen in de brochure voor ouders en lerenden.

De CLB's hebben volgende taken inzake inschrijvingsrecht:

*Inschakeling van het CLB bij weigering van een leerling
Lokale overleg platforms
*Commissie inzake leerlingenrechten
*Samenwerking tussen clb's en scholen voor een geïntegreerd ondersteuningsaanbod
*Inhoud
*Omkadering

Elke leerling heeft vanaf het schooljaar 2003-2004 een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders. Is de leerling 12 jaar of ouder, dan gebeurt de schoolkeuze in samenspraak met de leerling.

De inrichtende macht van de school kan de leerling enkel weigeren indien:

deze niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
elke bijkomende inschrijving in de school de veiligheid van de leerlingen in het gedrang brengt;
de leerling in deze school in de twee vorige schooljaren definitief werd uitgesloten.
Taken van een CLB: een CLB-medewerker kan bij inbreuk op deze regels optreden in naam van het kind.

Lokale overlegplatform (LOP)

Om in het werkingsgebied de leerlingenrechten op een permanente en deskundige manier te garanderen, werden de LOP's opgericht. De taken van het LOP situeren zich in hoofdzaak in

de plaatsing van leerlingen;

het ontwikkelen van instrumenten om een degelijk kansenbeleid te kunnen voeren;
en het maken van afspraken met de verschillende instanties om dit alles in goede banen te leiden.
De CLB's zetelen in het LOP verantwoordelijk voor hun werkingsgebied.
De samenstelling en werking worden verder toegelicht in het besluit van de Vlaamse regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen.

Opmerkingen

De deelname aan en het samenwerken binnen een lokaal overlegplatform is sinds 1 januari 2003 een financierings- en subsidiëringsvoorwaarde voor CLB's. De correcte samenwerking binnen een lokaal overlegplatform wordt expliciet in de financierings- of subsidiëringsvoorwaarden opgenomen. CLB's die zich hieraan zouden onttrekken kan de financiering of subsidiëring geheel of gedeeltelijk ingehouden worden.
De voorzitters van de LOP's kunnen geen personeelsleden van een centrum voor leerlingenbegeleiding zijn.

Commissie inzake leerlingenrechten
De Commissie inzake leerlingenrechten heeft twee afgelijnde taken.

Enerzijds kan u als ouder bij deze Commissie terecht indien u een weigering tot inschrijving van uw kind betwist en een klacht wil indienen. De leden van de Commissie zullen zich op dat ogenblik buigen over uw dossier en een eindoordeel uitspreken.
Anderzijds zal de Commissie inzake leerlingenrechten een oordeel vellen in doorverwijzingsdossiers, indien het lokaal overlegplatform er niet in geslaagd is binnen de afgesproken termijn een oplossing te vinden.
Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met een CLB-functie.

Indien u contact wil opnemen met commissie kun je op de website terecht.

Meer info omtrent de samenstelling en bevoegdheden van de commissie vind je in het Decreet gelijke onderwijskansen I

Samenwerking tussen CLB - school
Het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in secundaire scholen wordt ondersteund door het CLB.

Inhoud

Een school die aanvullende lestijden of extra uren-leraar krijgt, werkt in het eerste trimester van het eerste schooljaar een gelijkekansenbeleid uit. De scholen betrekken in het ontwikkelen en realiseren van de doelstellingen het centrum voor leerlingenbegeleiding waardoor zij worden begeleid.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze thema's en de samenwerking: zie bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License