De Geyter Sigrid

Tekstkritiekmodel

vzw De Sprankel1 is een zelfhulpgroep opgericht door ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen in 1989 onder impuls van koningin Fabiola, en die zich richt tot andere ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen uit alle onderwijsnetten en onderwijsniveaus. Ze verstrekken informatie aan iedereen die er om vraagt, en hun doel is de buitenwereld te sensibiliseren aangaande de problematiek van leerproblemen.

Hun doelgroep bestaat uit 4 grote groepen:

  • Kinderen met algemene leerproblemen

Het gaat hier over minderbegaafde kinderen wiens prestaties meestal zwak zijn over de hele lijn. Zij hebben moeite om, op het vereiste tempo, het voorgeschreven leerplan volledig te verwerken. Deze kinderen worden ‘traag lerend’ genoemd.

  • Kinderen met concentratieproblemen

Bij deze kinderen wordt het leren bemoeilijkt doordat zij zich onvoldoende en onvoldoende lang kunnen concentreren. Een extreme vorm hiervan is een kind met ADHD, maar ook aandoeningen zoals epilepsie horen hier bij.

  • Kinderen die problemen hebben met lezen en correct spellen

Deze kinderen presteren op de andere schoolse vakken overeenkomstig met hun begaafdheid, maar zijn bijzonder zwak in lezen en spellen, een extreme vorm hiervan is dyslexie.

  • Kinderen die problemen hebben met rekenen

Deze kinderen presteren op de andere schoolse vakken overeenkomstig met hun begaafdheid, maar zijn bijzonder zwak in rekenen, een extreme vorm hiervan is dyscalculie.

Sprankel vzw wordt geleid door een Raad van Bestuur waarin ouders zetelen van een normaalbegaafd kind met leerproblemen. In de Raad van Bestuur zijn de vijf Vlaamse provincies vertegenwoordigd door telkens max. 3 vrijwilligers. Er kunnen dus maximaal 15 bestuurders met stemrecht in functie zijn.

7 strijdpunten

1. Het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem in het basisonderwijs
2. In elke basisschool voldoende omkadering zodat de zorgcoördinator zijn drieledige opdracht naar behoren kan vervullen
3. Begeleiding van jongeren met leerproblemen in het secundair onderwijs
4. Een nauwere samenwerking tussen het buitengewoon onderwijs en het gewoon onderwijs
5. De scharnierfunctie van de Centra voor Leerlingbegeleiding
6. Aandacht voor leerproblemen in de lerarenopleiding
7. Een zorgzame school vraagt een degelijke en aangepaste organisatie en infrastructuur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License