De Sejournet De Rameignies Julie

De groep LITP: Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg

LITP
Bespreking aan de hand van het tekstkritiek model

  • Missie:

Hun missie is een organisator, partner, inspirator en coördinator zijn van en voor hulpverleningsdiensten die gericht zijn op ondersteuningsvragen bij personen met lichamelijke, sensoriele, mentale en psychische beperkingen.

Organisator: Dit door het opsporen van leemten of tekortkomingen in het domein van het zorgaanbod en het stimuleren of optimaal uitbouwen van diensten. Het oprichten van een documentatie- en kenniscentrum. Service verlenen aan eigen diensten op logistiek, administratief, financieel en personeelsvlak. Als het ware een creëren van randvoorwaarden waarbinnen specifieke en doelgerichte initiatieven kunnen ontwikkeld worden.

Partner: Profileren als een betrouwbare partner binnen het Limburgs netwerk van hulpverlening die de deskundigheid in huis flexibel inzet in een hulpverleningsnetwerk naar een brede doelgroep. De basis is het aanbieden van een kwaliteitsvolle zorg in samenwerking met andere hulpverleningsinstanties.

Inspirator: Onderzoeken sturen en realiseren i.v.m. de huidige noden in de professionele dienstverlening, het detecteren van de zorgbehoeften binnen de regio.

Coördinator:Fungeren als aanspreekpunt voor initiatiefnemers, al dan niet autonome deelwerkingen die ambulante, extramurale en multidisciplinaire zorg bieden op een gespecialiseerd niveau zodat zij zich gesteund voelen en aan hun verdere uitbouw kunnen werken.
- Eventueel de gevraagde service verlenen aan andere diensten.
- Een realisatie van bovenvernoemde, werkend vanuit een christelijke inspiratie, en gericht op de gehele Limburgse bevolking, ongeacht de ideologische of godsdienstige overtuiging.

  • doelstelling:

- Het inrichten en besturen van ambulante, extramurale, gespecialiseerde diensten die personen met ondersteuningsvragen betreffende lichamelijke, sensoriële, mentale en psychische beperkingen als doelgroep hebben, hoofdzakelijk in de regio Limburg;
- Als koepelorganisatie service te verlenen aan soortgelijke diensten;
- Onderzoeken te sturen en realiseren i.v.m. noden in bovengenoemde professionele hulpverlening en het detecteren van zorgbehoeften.

De vereniging ontwikkelt haar activiteiten hoofdzakelijk in Limburg.

  • Diensten Groep LITP

1. Dienst Gespecialiseerde Oriëntering

dgo_klein.jpg

2. Centra voor Spraak- Taal- Gehoor- en Leerstoornissen

cst_klein.jpg

3. Revalidatiecentra voor psycho-sociale problemen

reval_klein.jpg

4. Dagactiviteitencentrum / Arbeidszorg "De Link"

delinklogo.jpg

5. Limburgse Dienst voor Stem- en Spraaktherapie vzw

ldsst_klein.jpg

6. Thuisbegeleidingsdienst Dementie vzw

logodementie.gif

7. CGG / litp vzw

logocgg.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License