Lijst van moeilijke woorden en belangrijke definities

A

- Accuraat: nauwkeurig

B

- Begrijpend lezen: een complex proces waarbij men met behulp van eigen kennis van de wereld een betekenis construeert bij de tekst die men leest

C

- Coarticulatie: de articulatie van een klank kan worden beïnvloed door de klanken die eraan vooraf gaan of er op volgen
- Cognitief: betrekking hebbend op het (leren) kennen

- Coëfficiënt: dit is een vermenigvuldigingsfactor van een object.

- CLB: Centrum voor LeerlingenBegeleiding

D

- Discrepantiecriterium: onverwacht slecht lezen gezien zijn intelligentienivea

- Dyslecticus: iemand met dyslexie

- Dysorthografie: problemen hebben met spellen

- DYSLEXIE

  • Stoornis waarbij men moeite heeft met lezen, schrijven en spellen; woordblindheid
  • Men spreekt van dyslexie wanneer de automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt.
  • Dyslexie is een specifiek probleem met de fonologische verwerking van taal door de hersenen, dat doorgaans leidt tot lees- en spellingproblemen en vaak ook tot meer of minder duidelijke problemen bij andere taken waarbij taal een rol speelt. Dyslexie is hier een pathologie in de taalcentra van de hersenen: er kunnen problemen zijn bij woordvinding, met het verstaan van taal in een zeer lawaaierige omgeving en met taken waarbij het korte-termijngeheugen, dat zeer talig is, een grote rol speelt.
  • Stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van technisch lezen en spellen.

-Dyscalculie: In de actuele definiëring van de DSM-IV stelt men dat men kan spreken van dyscalculie als aan volgende drie criteria voldaan is:

° De rekenkundige begaafdheid ligt, gemeten met een individueel afgenomen gestandaardiseerde test, aanzienlijk onder het te verwachten niveau dat hoort bij de leeftijd, de gemeten intelligentie en de bij de leeftijd passende opleiding van betrokkene.
° De stoornis van criterium A interfereert in significante mate met de schoolresultaten of de dagelijkse bezigheden waarvoor rekenen vereist is.
° Indien een zintuiglijk defect aanwezig is, zijn de rekenproblemen ernstiger dan die, die hier gewoonlijk bij horen.

E

F

G

H

I

- Identificatie: staat voor het vergroten van gevoelens van eigenwaarde door vereenzelviging met een persoon of instelling van aanzien.

J

K

- Kwadraat: een andere benaming voor de 2e macht van een getal. Je berekent het door dit getal met zichzelf te vermenigvuldigen.

L

M

- Medium: een drager van informatie

N

- NLD:

  • Nonverbal Learning Disorder (soms ook Nonverbal Learning Disabilities)
  • Nederlands: Niet verbale leerstoornis

O

- Omgangkennis: proberen de levende realiteit van dyslexie invoelend te benaderen, oog hebben voor de sociaal-emotionele kant, begrip hebben voor het kind met dyslexie.
- OCR: Optical Character Recognition of tekstherkenning: dit is een geschreven tekst ,door middel van een scanner en de bijhorende software, omzetten in een digitaal document.

P

Q

R

- Recoderingsmechanisme: letters/woorden ‘vertalen’ in klanken, of vice versa
- Remedial Teaching: Remedial teaching is er op gericht om samen met uw kind te komen tot een optimaal leerresultaat. Bij kinderen met dyslexie betekent dit ondersteuning op het gebied van lezen of van spelling, of beiden. De aard van de ondersteuning is afhankelijk van de resultaten van het dyslexieonderzoek. Deze resultaten bieden aanknopingspunten voor specifieke hulp, toegespitst op de problemen van uw kind. Om uw kind optimaal te kunnen ondersteunen zal gebruik gemaakt moeten worden van verschillende leertheoretische principes. De lessen remedial teaching zullen moeten aansluiten bij de sterke kanten van uw kind en de manier waarop uw kind zich het beste nieuwe leerstof eigen maakt. Voor sommige kinderen kan de ondersteuning vooral cognitief zijn, bijv. door regels aan te leren en bepaalde afspraken te maken. Andere kinderen zijn vooral visueel ingesteld en zullen bijv. door het aanbieden van woordkaartjes de aangeboden leerstof langer vasthouden. Ook tactiele ondersteuning kan goed werken: sommige kinderen onthouden bijv. de schrijfwijze van de “au” beter als ze de “au” kunnen voelen op schuurpapieren letters. Bij goede remedial teaching zijn creativiteit en afstemming kernbegrippen!

S

- Syntactische of semantische context:

T

U

V

W

- Werkgeheugen: het geheugen met een beperkte capaciteit, waarin informatie gedurende korte tijd kan worden opgeslagen en geanalyseerd. Het bestaat uit drie onderdelen: het centrale verwerkingssysteem en de twee ondersteunden de hulpsystemen: de fonologische lus en het visuo-spatiële schetsblok

X

Y

Z

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License