problemen aanpakken

Bij problemen op dit gebied kan een beroep gedaan worden op:
- de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige: zij kunnen met het schoolteam meedenken over de gerezen problemen, eventueel individuele gesprekken voeren met kinderen en/of met ouders, en kinderen/ouders zonodig verwijzen (bijvoorbeeld naar de RIAGG);
- de schoolbegeleider/schoolbegeleidingsdienst kan met de direktie en het team meedenken over de gerezen problemen, en over mogelijke oplossingsstrategie‘n en maatregelen;
- de RIAGG (afd. Preventie) kan met het schoolteam meedenken, en het adviseren, over mogelijke preventieve aktiviteiten, zoals:
- lessen in sociale vaardigheden
- een kindergroep (speel-/praatgroep) op school
- aktiviteiten op klasseniveau
- aktiviteiten met/voor de ouders
- training van leerkrachten. In een aantal gevallen kan de RIAGG afd. Preventie dergelijke aktiviteiten (mee) uitvoeren of helpen voorbereiden. De RIAGG (afd. Jeugd) kan in individuele situaties aan kinderen en/of hun ouders hulp bieden. Pesten (als 'gedragsprobleem') en gepest-worden (als gevolg van een tekort aan sociale vaardigheden) kunnen een signaal zijn van psychische problemen. De jeugdafdeling van de RIAGG kan in zulke gevallen hulp bieden door middel van: - nader onderzoek (psychologisch, psychiatrisch onderzoek)
- advisering aan ouders
- groepswerk met ouders
- diverse therapie‘n, waaronder gezinstherapie en speltherapie en creatieve therapie met kinderen
- groepswerk met kinderen (bijvoorbeeld speel-/praatgroepen om kinderen op speelse wijze sociale vaardigheden bij te brengen). Om voor hulp door de RIAGG in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts (of: schoolarts) noodzakelijk. In een aantal gemeenten kan ook een beroep gedaan worden op: - de jongeren-maatschappelijk werker - of schoolmaatschappelijk werkers verbonden aan het Algemeen Maatschappelijk Werk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License