Synthese Sophie

Het is een artikel van Peter Glorieux dat gaat over ADHD.

ADHD

 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Stoornis bij kinderen die zich uit in hyperactiviteit en concentratiestoornissen

ADHD IS EEN ERNSTIGE AANGELEGENHEID
1. Voor drie partijen: Kind, ouders en omgeving
2. Complexe, genetisch bepaalde ontwikkelingsstoornis die:
- ontwikkeling van kind bedreigt
- omgeving van ditzelfde kind destabiliseert.
3. Jonge kinderen: signalen van ouders en omgeving -> normale pedagogische middelen zijn ontoereikend & opvoeding en behandeling op maat is nodig.
4. Een multidisciplinair team -> componenten onderzoeken —> toetsen aan beslisboom van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -> bepalen of kind aan deze psychiatrische of ontwikkelingsstoornis lijdt.
5. Argumenten die ADHDtype bepalen: -> Overwegend een aandachtstekort type -> Overwegend een impulsief en hyperactief type. -> Gemengde type (komt meest voor) = combinatie
6. Multidisciplinaire diagnose beschermt tegen lichtzinnige en voorbarige diagnoses: -> Afzetten tegen lichtzinnig toedienen van medicatie en voorstellen van therapievormen
7. Ernstige afweging om medicatie en therapie in te schakelen

 • Definitie goede behandeling ontwikkelingsstoornis = Behandeling richt zich tezelfdertijd op alle betrokkenen.
 • Permanente doel: gouden driehoek (kind – ouders – omgeving) beter laten functioneren; wordt bekomen na afwegen van zoveel mogelijk factoren en in samenspraak met alle betrokkenen, in het grootste respect voor de persoon met de stoornis en met een grote deskundigheid en flexibiliteit omdat deze stoornissen zich situeren in een dynamisch heden

KENMERKEN VAN ADHD
1. Sociale, medische- en psychologische kenmerken
Primaire kenmerken: aandachtsregulatie, impulsiviteit, prikkelbaarheid, stoornissen-bewegingsdrang
Secundaire kenmerken: veel voorkomend, ontwikkelingsgebonden én persoonsgebonden
2. Diagnose en behandeling = een multidisciplinaire aangelegenheid.
3. Afhankelijk van de levensfase van het kind, KAN het syndroom zich uiten door:
 Baby en peuters: motorische onrust, huilbaby, verstoord slaapritme, ijverige, onvermoeibare ontdekkers…
 Kleuters: De motorische gevolgen worden zichtbaar, velen zijn verbaal sterk, roekeloosheid, impulsiviteit…
 Lagereschoolkinderen (± zes jaar; 5%)
Hyperactieven vallen op: impulsiviteit, wisselend humeur, verbale over-activiteit, wisselende schoolresultaten, houterige motoriek…
Uiteindelijk traag in afwerking van hun taken; stoort de omgeving.
Hypoactieven vallen minder op: tergend traag en sloom, komen overal te laat, stil dromen in een hoekje…
 Adolescenten: ‘secondaire problemen’: faalangst, negatief zelfbeeld, drug- en alcoholmisbruik, depressieve gevoelens, afzetten tegen gezag, non-conformisme, ernstige leerproblemen.
Op de duur: kunnen oorspronkelijke ADHD-syndroom camoufleren.
4. Niet alles is negatief:
- open boek, ondeugendheden moeilijk verbergen
- moeilijk liegen
- inspanning langer kunnen volhouden, of op het laatst ongeziene spurt inzetten
- extra energie kan een bonus worden

RECENTE WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIES BEPALEN MEE DE AANPAK

 • ADHD: een regulatiestoornis
 • Prikkelarme omgeving beïnvloedt aandacht nadelig
 • Kinderen met ADHD: start en stop-probleem
 • Kinderen met ADHD: moeilijk met wachten
 • Kinderen met ADHD: weinig innerlijke spraak en gebrekkige zelfsturing
 • Ernstige gevallen van ADHD
 • Medicatie: als ondersteuning
 • Nadelige gevolgen blijven overeind

EEN SYNDROOM MET GEVOLGEN VOOR ALLE PARTIJEN

 • Kind
 • Ouders
 • Leerkracht

ADHD IS OOK EEN PROBLEEM VAN DE OVERHEID

 • Tekort aan muldisciplinaire diagnose- en behandelingscentra
 • Belangrijke taak in het vormen van alle professionelen inzake recente wetenschappelijke evoluties
 • CLB ‘s (en alle andere professionelen) moeten voldoende middelen krijgen om hun werking optimaal te ontplooien.
 • Probleem met terugbetalingbeperking van twee jaar voor revalidatie van kinderenmet leer- en ontwikkelingsproblemen
 • Meer middelen voorzien voor thuisbegeleiding en actieve begeleiding van leerkrachten en leerlingen in de klas
 • Intentieverklaring van Vlaams Parlement inzake kinderen met leerproblemen moet stelselmatig in wetten en uitvoeringsbesluiten omgezet worden
 • Duidelijke regelgeving nodig voor revalidatie binnen schooltijd voor kinderen die door de extra druk overbelast worden
 • Behoefte aan terugbetalingsregeling voor therapeutische sessies door niet medici en paramedici
 • Behoefte aan meer therapeuten ‘zelfinstructie’ en terugbetaling ervan
 • Nieuwe medicatievormen en toedieningsvormen moeten sneller op Belgische markt gebracht worden
 • Vele deelfacetten in verband met leer- en ontwikkelingsstoornissen worden in België beheerd door verschillende bestuurlijke niveaus. Een goede coördinatie hiervan is hoogdringend en onontbeerlijk.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License